Tarihin Doğuşu

0 yorum

Orhan Gökdemir

VI

“Feuerbach, dinsel özü, insan özünde

çözümlüyor. Ama insan özü, tek tek her

bireyin doğasında bulunan bir soyutlama

değildir. Gerçekliği içinde o,

toplumsal ilişkilerin bütünüdür.”


VII

“İşte bu nedenledir ki, Feuerbach,

‘dinsel düşünüş’ün kendisinin bir

toplumsal ürün olduğunu ve incelediği

soyut bireyin belirli bir toplum

biçimine ait olduğunu görmüyor.”

Bu yazı XI. Tez’le başlamıyor; basit devrimci vurgusu ve kolaylığıyla XI. Tez uzun zamandan beri belki de Marx’ın en popüler sözlerinden biri haline geldi. Feuerbach vesilesiyle filozoflara ya da düzeltilmiş ve epeyce evcilleştirilmiş biçimiyle “burjuva filozofları”na çıkarılmış bir fatura; XI. Tez’i en kısa böyle tanımlamak mümkün. Ancak, filozoflar geriye kalanların gazabından kurtulmayı becerdi ve fukara Feuerbach tezlerin geri kalanının yükünü, artık lanetlenmiş bir filozof olarak üstlendi. Oysa Feuerbach’la olan hesaplaşma, bir bütün olarak filozoflarla ve felsefeleriyle yapılan hesaplaşmaydı ve iki devrimcinin karşısına aldıkları sadece Feuerbach değil, “geçmişteki felsefi bilinçleri”ydi.

Soyut birey, insan, insanın özü, bütün çağların bir soyutlaması ve özü olarak insan: Burada, Feuerbach’ın yerine herhangi bir filozofu koymak tezlerden hiçbirinin sonucunu değiştirmeyecektir. Soyut birey, soyut insan; işte felsefenin gerçek anahtarı.

İnsan, felsefenin hem devrimci hem de tutucu yanıdır. Ortaçağın sonuna doğru belirmeye başlayan yeni düşünce, giderek belirginleşen bir şekilde insanı merkeze alır. Bu, dinin sınırları içine gerçek bir saldırıdır, ama çatışmadan yeni dengeler doğar, yeni sınırlar belirlenir. Teoloji kendi doğrusunun dışında ve yanında bir “akıl doğrusu”nun (insan) varlığını kabul etmek zorunda kalır. Felsefe de “iman doğrusu”nu (Tanrı) teolojinin egemenlik alanına bırakır ve meşruiyetini kabul eder. Yeniçağın sonlarına doğru ise felsefenin insanı artık misyonunu tamamlamıştır; Alman idealizmi, insana türdeş kılınmış Tanrı’yı (dünya tin-akıl) geri çağırır ve yeniden kutsar.

Tarih Duygusu
Feuerbach’ın incelediği soyut bireyin aslında belirli bir topluma ait olduğu tezi, gecikmiş bir düzeltme yapmaktadır. İnsanın söz konusu olduğu yerde tarih işe koyulmalıdır. VI. ve VII. tezlerin “epistemolojik” çözümü budur; insani bilgi, bilen insandan ayrılamaz. Bilgi tarihseldir.

Felsefenin, soyut, tarih üstü bireyinin gerçekte belirli bir topluma ait olmasının anlamı, bireyin, ne kadar soyut ve spekülatif düşünürse düşünsün o toplumun toplumsal ilişkilerinden kendini soyutlayamayacağıdır. Denildiği gibi, insan kendinden önceki kuşakların hazırladığı koşullar içinde bulur kendini; sonra bu koşullara kendi etkisini katar. Büsbütün bağımsız değildir, büsbütün bağımlı da. İnsan(lar) kendi tarihini kendi yapar, önceden hazır bulduğu koşullar içinde...

Peki, ama tarih nedir öyleyse? Elbette yukarıdan çıkan yalın anlama göre bütün insanlar arasındaki ilişki. Buna bütün bireylerin öyküsü de demek mümkün aslında. İnsanın doğadan ayrılmaya başlaması, aynı zamanda tarih duygusunun da doğuşuna eşlik eder. Doğadan ayrılan insan, kendisi ile doğa arasında yeni türden ilişkiler, “insani” ilişkiler kurmaya başlar. İnsan ile doğa arasındaki bu yeni tür ilişki, tarihin ta kendisidir.

“İnsan” ait olduğu toplumun konumuna bağlı olarak kendisi ile doğa arasındaki ilişkiyi bazen mitolojiyle kurar. Mitolojinin zamanını doldurduğu yerde, bu, din olur: İlişkiyi Tanrı aracıyla kurar. Sonra insanı merkeze alır, akıl bu ilişkiyi kuran ve açıklayandır. Mitoloji, teoloji ve felsefe, aynı zamanda tarihin mitolojik, dinsel ve felsefi dönemlerine işaret eder. Bütün bu dönemler boyunca tarih, her dönemde belli ölçülerde değişmekle birlikte tanımlanmamış bir duygudur; mitolojik masallar, dini mistisizm, “metafizik kavram şiirleştirmeleri” aslında bu duygunun ifade biçimleridir.
Bu duygu olmazsa ne olur?

“Önünde yayılan sürüyü gözle bir; ne dünü bilir ne bugünü, bir o yana sıçrar bir bu yana, yer, uyur, geviş getirir; yeniden sıçrar, sabahtan akşama, bugünden öbür güne.”[1]

Nietzsche, tarih duygusundan yoksun kitleyi böyle ifade eder. Nietzsche’nin zamanına değin bu çarpıcı gözlemi, bir anlamda “ilkel insan”ın da tarifi. İnsan, yemek, içmek, uyumak dışında başka faaliyette bulunmaya başladığında geçmiş ve gelecek hakkında az çok tutarlı bir tasarım da geliştirmeye başlar. Ancak bu tasarım doğası gereği bulanıktır, henüz nüve halindedir. Onu ancak mitolojik öykülerin ya da dini hikâyelerin içinde belli belirsiz sezebiliriz. Bazen kendini açığa da vurabilir. Musa’nın kitabının diğer adının “Tarih-i Kadim” olması bundandır. Eski Ahit, Musevilerin eski tarihidir. Batılı Hıristiyan da tarihi kendi dininden ödünç alır ve bu tarihin niteliği olarak “ilerleme” fikrini dünyevileştirmekle yetinir.

“İnsanın, zamanın ve insani olup bitmelerin niteliğiyle ilgili yeni bir tasarıma ulaşması, ilk kez Hıristiyanlık sayesinde mümkün olmuştur. Daha doğrusu bu yeni tasarım, Batılıların bilincine Hıristiyanlıkla girmiştir. Hıristiyanlık iki bakımdan bir tarihsel dindir. Bir kez o, kendisini, geçmişte kalmış olan olaylara dayalı olarak ‘zamanın içinde’ temellendirilmiş bir din olarak görür. Öbür yandan o, insanların belli bir andan sonra yaşamaya başladıkları süreç üzerine tarihsel bir bakış geliştirmiştir. Çünkü İsa, kendisini belli bir zaman noktasında insanlara tanıtmıştır. Böylece Hıristiyanlıkla birlikte geçmişten belli bir sona doğru giden bir ‘tarihsel zaman’ kavramı Batılı’nın düşüncesine girmiş oluyordu. Yani insani gerçeklik, ilk kez bir ‘tarihsellik’ kazanmış oluyor, insan tarihe, pek tabiidir ki, Hıristiyanlığın dinsel bakış açısı altında yöneliyor ve giderek insanın kendisi doğrudan doğruya ‘tarihsel’ bir şey olarak kavranmaya başlıyordu.”[2]

Batılı için tarih İsa’yla başlar ve Hıristiyanlık öncesi ancak yeniçağda Batılı Hıristiyanlığın ilgi alanına girebilir.

Tarihçi Carr, tarihin bir bulanık mitolojik öykü olmaktan çıkıp bir “hedef” kazanmasını şöyle anlatıyor: “Tarihe bütünüyle yeni bir öğe getirenler, tarihi sürecin bir hedefe doğru ilerlediğini varsayan –amaçsal (teleolojik) görüş– Yahudiler ve Hıristiyanlar olmuştur. Böylece, tarih dünyevi niteliğini kaybetmek pahasına, bir anlam ve amaç edinmiştir. Tarihin hedef kazanması, otomatik olarak tarihin sonu demek olacaktır; tarihin kendisi teodise (Tanrı savunusu ve kanıtlaması) haline gelmiştir. Bu, tarihin ortaçağ görüşüdür. Rönesans insan merkezli dünya ve aklın önceliği şeklindeki klasik görüşü geri getirmiştir, fakat gelecek hakkındaki klasik kötümser görüşün yerine, Yahudi-Hıristiyan geleneğinden kaynaklanan iyimser bir görüş koymuştur.”[3]

Ortaçağın Kutsallaştırılması
“Tarih duygusunun keşfi hem tarihin, hem de felsefenin teolojinin uşağı haline gelişine eşlik eder. Batılı Hıristiyan kültürü, İsa’dan öncesinin de bir ‘felsefe çağı’ olduğunu yeniden keşfetmek üzere yeniçağa kadar bekleyecektir. Evet, antikçağ bir felsefe çağıdır. Bu çağda, insanın en temel sorununu elverişsiz araçlarla anlamaya çalıştığı bir zamanda bu felsefe en parlak dönemini yaşamıştır.”[4]   

Felsefe, bugün de var olan bütün sorunlarını hemen hemen İsa’dan önce formüle eder ve özellikle Platon-Sokrates-Aristoteles döneminde din için ortamı hazırlayarak sahneyi terk eder. Mitoloji, dine dönüşürken antik felsefenin varoluş koşulları ortadan kalkar. Tanrı’nın felsefeye galebe çalması bu felsefenin olanaksızlığıdır.

Görece daha elverişli araçlara sahip olduğu yakın zamanlarda da, kökenindeki olanaksızlık onun geleceğini belirler. Yeniden açılışın ömrünün kısa sürmesi bundandır. Aşamayacağı sınırlara gelip dayandığında yüzünü eski felsefeye döner:

“Alman idealizmi, yeniçağın sonlarına doğru tekrar Grekler makro kozmos, mikro kozmos öğretisine döner ve tüm gerçekliği bir mutlak ‘megathantropos’un, yani bir ‘büyük insan’ın, antoropomorfize edilmiş, insana türdeş kılınmış bir Tanrı’nın (dünya, tin-akıl) kendini açıklaması ve bir tarihsel gelişim süreci olarak anlar.”[5]

Konuyla ilgili ikinci kayıt, kökeni varlık teolojisine, onto-teolojiye dayanan ontolojiyle ilgili: “İlk felsefenin (ontoloji -o.g.) böylece görünür gerçekliğin, fenomenler alanının, fiziksel dünyanın (physei) ardındakini araması dolayısıyla kazanmış olduğu bu metafiziksel karakter, daha sonraki çağlarda da belirleyici olmuştur. Örneğin yeniçağ başlarında, ilk ve asıl varlık artık tanrı olarak görünmez; ama bu kez de tanrının yerini insan alır ve disiplin insandan hareketle temellendirilmek istenir.”[6]

Tanrı ile insanın felsefe içinde aynı rahatlıkla iş görmesi de gösteriyor ki “günümüzün gerçek felsefesi, geçmişin gerçek felsefelerinden değişik bir yazgı tanımıyor”. Bu yüzden yeniçağda felsefenin her kendi olma çabasının, teolojik bir meydan savaşına dönüşmesi kaçınılmazdı. Bu çatışma ve mistifikasyon Alman İdeolojisi’nde şöyle anlatılır: “Strauss’tan Stirner’e kadar bütün Alman felsefi eleştirisi, dinsel tasarımların eleştirisiyle sınırlı kalır. Hakiki dinden ve tam deyimiyle tanrıbilimden yola çıkıldı. Dinsel bilinçle, dinsel tasarımlarla söylenmek istenilen, daha sonra değişik belirlenimler aldı. Kaydedilen ilerleme, metafizik, siyasal, hukuki, ahlaki ve başka alanlardaki tasarımları da, üstün geldikleri iddia olunan dinsel ya da tanrıbilimsel tasarımlar alanına bağlamaktan ibaretti; aynı biçimde siyasal, hukuki ve ahlaki bilincin dinsel ya da teolojik bir bilinç olduğu ve siyasal, hukuki ve ahlaki insanın, son tahlilde ‘insan’ın dinsel olduğu bildiriliyordu. Dinin egemenliği postulat olarak kondu. Ve yavaş yavaş her egemen ilişkinin, dinsel ilişki olduğu ortaya atıldı. Ve sonra, bu bir din haline, hukuk dini, devlet dini vb. haline getirildi. Her yanda artık, yalnızca dogmalarla, inançla uğraşılıyordu. Dünya gittikçe daha büyük ölçüde kutsallaştırıldı.”[7]

Bu yüzden, yeniçağın düşmanını nesnel olarak algılama şansı yoktu. Mücadele kızıştıkça, ortaçağın kutsallaştırılması doruğuna ulaştı. Felsefe, artık ortaçağda bir din toplumundan, dinsel insanlardan başka bir şey görmüyordu.[8]

19. yüzyıl gelip tarih “moda” olduğunda bile, felsefe ile teolojinin savaşı sıcaklığını koruyordu. Carr, “19. yüzyıl ortaçağ konusunda zayıftı. Çünkü ortaçağ insanı üstüne hayal gücü yoluyla anlayışa varamayacak kadar sert tavır almıştı”[9] diyor. Bu yüzden felsefe hiçbir zaman dinle giderek teolojiyle olan akrabalığını anlayamadı; aralarında ilişkiyi tek taraflı olarak reddetti. Bir tek Almanya ve Alman felsefesi kendi köklerine dönmeyi göze alabildi ve felsefenin bizzat kendisi “tüm yaşam ve bilgimiz hakkında bütüncül bir yorum olma iddiasını” sürdürdükçe modern bir teoloji olarak belirdi.[10] Bu anlamda, kelimenin gerçek anlamında felsefe olan felsefe, materyalizm değil metafiziktir ve materyalizm, daha çok burjuva sınıfının doğabilimi düşkünlüğü aşamasında belli işlevleri üstlenmiş ve asla metafizikle karşılaştırılamayacak geçici bir heves olarak göründü.

Ortaçağda düşüncenin ufku Tanrıbilim’le sınırlanmıştı; bu aynı zamanda felsefenin de sınırlarını belirliyordu. Tanrı ile insan arasındaki ilişki sorunu bize ortaçağın entelektüel özetini verir. Ortaçağ, insan ile doğa arasındaki ilişkiyi Tanrı aracılığıyla kurar. Ama bu ortaçağda insanların karınlarını dinle doyurduğu anlamına yorumlanamaz.

Kapitalizmin Genel Teorisi
Yeniçağla birlikte, düşüncenin yönü doğabilimlerine döner; felsefe insan ile doğa arasındaki ilişkiyi dünyevileştirme çabasındadır ve bu temel sorun bir özne-nesne ilişkisi olarak yeniden tanımlanır. Bu ilişkide insanın “özne”liğe yükselmesi, ortaçağda Tanrı’ya atfettiği güçlerinin bir kısmını geri almasıyla olmuştur. Yeniçağ, insanın doğayla ilişkisinde Tanrı’nın aracılığına son verir ve insanı doğayla doğrudan ilişkiye sokar. Ancak yeniçağın insanı da etten ve kemikten oluşmuş, yaşayan insanlar değildir; o insanın “özü”dür.

Her iki dönem boyunca, tarih özerk, bağımsız bir yapı olarak belirememiştir.

Dinin, insan ile doğa arasındaki ilişkiye getirdiği açıklama felsefe tarafından reddedilmiştir ama temel biçim korunarak. Öyleyse felsefe, teolojinin gerçeğine borçludur. Tarih de bu ilişkiyi bir özne-nesne formu içinde felsefeden devralmıştır; tarih de felsefenin gerçeğine borçludur.

Din, ortaçağın üzerinde durduğu toplumsal ilişkilerin genel teorisi ise, felsefe de kapitalizmin toplumsal ilişkilerinin genel teorisidir. Din, insanları cemaat halinde bir araya getirirken, felsefe, onları “özgür düşünen bireyler” olarak tanımlar. Dinin organik yapısı, ortaçağ toplumlarının organik yapısıyla örtüşürken, felsefenin bireyciliği, kapitalizmin inorganik yapısıyla örtüşür.

Bireyi, organik koşullardan kopmuş eşit ve özgür bir kişilik olarak mümkün kılan piyasa, modern biçimiyle felsefeyi de mümkün kılan gerçek temeldir. Bu yüzden, felsefenin kavrayabileceği özgürlük ancak belli bir sınıfın fiilen kullanabildiği bir özgürlüktür. Bu özgürlüğü diğer sınıf ancak teorik olarak kullanabildiği için felsefe özgürlükten söz ettiğinde sadece bir sınıf adına hareket eder. Felsefenin, insan-doğa, özne-nesne kurgusunda, insanın ve öznenin yerinde burjuva durur. Özgürlük ve eşitlik sınıfsaldır.

Hegel, eşiğe kadar gelip durmuştur: “Doğal yanının yanı sıra insan, tarih içinde kendi tinselliğini yapan ve aynı zamanda tarih içinde bu tinselliğin ürünü olan varlıktır. Öbür yandan, insan aklı, içinde bulunduğu tarihsel koşulları yeterince anlama olanağından da belli derecelerde yoksundur. Çünkü insanlar, yaşadıkları dönemin görüş açıları, görüş olanakları ile sınırlanmışlardır. Bu görüş olanakları Hegel’e göre, her dönemde ‘dünya görüşü’ dediğimiz, o dönemle ilgili bir düşünce tablosu oluşmasına neden olur.”[11]

Asıl adımı Marx atar: “Belli bir dönemin görüş olanakları, yani ‘dünya görüşü’ Hegel’de olduğu gibi o dönemin tümünü karakterize etmez. Belli bir tarihsel dönemde, o dönemdeki toplumsal koşullara göre oluşan toplumsal grupların, sınıfların birbirine benzemeyen ‘dünya görüşleri’ vardır, insan böylece, içinde gömülü bulunduğu grubun değerlerinin dışına düşen toplum unsurlarını algılamaz.”[12]

Hegel, “Doğu’da tek kişi, antik dünyada birkaç kişi, Hıristiyan-Germen dünyasında ise herkes özgürdür” derken kendi dünya görüşünü ve dönemiyle ilgili “düşünce tablosunu” ele vermektedir. Hegel, “Akıl dünyaya egemendir” derken, “Ait olduğum sınıf dünyaya egemendir”den başka bir şey söylemez. Akıl dünyaya egemen olduğu için de “dünya tarihi” tamamen akılsal-mantıksal yoldan ele alınabilir. Burjuva sınıfı, kendi tarih anlayışını ve kurgusunu ancak felsefi ideolojiden çıkarabilir.[13]

Tarihin İnsandan Kurtuluşu

Tarihin bir bilim haline gelmesi, öyleyse bu kurgudan kurtulmasına bağlıdır. Bir tarih biliminin yaratılması, burjuva kültürünün mahkûm edilmesini zorunlu kılar. Şimdiye kadarki tarih, kendini insanlığın tarihi olarak tanımlamıştı; onun kurduğu geçmişi tanımlamak, tarihin insandan kurtulmasına bağlıdır: “Tarih anlamak için onu yaratmak gerekir.”

Marx’ın deyişiyle, tarih hiçbir şey yapmaz, büyük servetleri yoktur ve savaşlarda dövüşmez. Her şeyi yapan, sahip olan ve dövüşen insanlardır, sahici canlı insanlar. Tarih sadece sahici canlı insanların yapıp etmelerini anlatır. Sahici insanların yapıp etmeleri ise bireysel bir iş değil, toplumsal bir ilişkidir; öyleyse tarih, toplumun toplum haline gelişini varsayar. Bu üreticiler birliğinin tarihi, kendini ancak iktisadiyat olarak açığa vurabilir; bu Smith ve Ulusların Zenginliği de olabilir, Malthus da. İktisat tarihi kapitalizmin tarihidir.

İktisat tarihine bağımsız bir şey olarak bakıldığı için Marx’ın Kapital’i tarih yüzyılında tarihçilerin ilgisini çekemedi. Çünkü bu yüzyılda iktisat kendi içinde değerlendirilmesi gereken bağımsız bir disiplin olarak yerini sağlamlaştırmıştı. Smith ve Ricardo, aslında, inceledikleri toplumsal biçimin mümkün olacak tek yolla tarihini yazmaya kalkışmışlardı. Ardından gelenler ortaya çıkan şeyden korkup geri çekildi. İktisat bir geviş getirme eylemine dönüştü ve işlevini yitirdi.

Tarihin konusu olan insan, demek ki fiziki, fizyolojik ve biyolojik bir varlık değildir; toplumsal bir varlıktır. Öyle ise toplum içinde üstlendiği rolü anlamadan onun üzerine konuşamayız. Bu, tarihin ayrıcalığıdır: “Tarihin diğer bilimlere ek olarak gösterdiği özellik, onun olduğu haliyle de, insanı dönüp kendi gözlerinin içine bakmaya zorlamasıdır. Fiziği, fizyolojiyi ve biyolojiyi geçip tarihe gelince insan, bu bilimlerin üretim sürecinin de tarihin bir parçası olduğunu görür...”[14] Bilginin olduğu gibi disiplinler de tarihseldir. Değişim bazen yavaş olabilir; ilk tektanrılı dinlerin bir hedefe doğru ilerleyen tarih anlayışı 1917’ye kadar varlığını sürdürmüştür. Bazen de elle tutulur hale gelebilir; 1917 yılı ilerleme düşüncesinden derin bir kuşku duyulmasının miladıdır. Tarihçi Carr, ilerlemeden kuşkunun 1917’de doğduğunu kaydediyor. 1917’de kendi geleceğini gören burjuvazi dünya görüşünün temel direklerinden biri olan ilerlemeden vazgeçer ve döngüsellik limanına yanaşır. Düpedüz sınıfsal bir kaygı, tartışılmaz sanılan bir inanışı değiştirmiştir. Spengler ve Toynbee, yeni duruma uygun yeni bir tarih yazmak için işe koyulur. “20. yüzyılın başlarıyla birlikte, yaşanan çağın bir bunalıma doğru sürüklendiği konusunda yeni bir bilinç belirlemeye başladı ve önce Birinci Dünya Savaşı ve daha sonra da İkinci Dünya Savaşı, bu bilincin dalga dalga yayılmasına yol açtı. Bu dönemin en önemli tarih filozofları Oswald Spengler ve Arnold Toynbee’dir.”[15] “İlerleme” üzerinde duran bu tarih, bizzat ilerleme düşüncesinin sınıfsallığını göstererek kendi sonunu getirir.

Bilgi bu kadar tarihsel ve öznelse, onun biçiminin ya da biçimlerinin tarihsel olmadığı söylenemez. Tıpkı teolojinin, üzerinde durduğu maddi temelle birlikte tedavülden kalkması gibi, felsefe de proletaryayla birlikte ortadan kalkar.[16] Şimdiye kadarki gelişimi içinde tarihin tarih felsefeleri olarak ortaya çıkması, tarihin felsefe biçimine zorunluluğu nedeniyle değildir; bu bizzat tarihin felsefi olarak ele alınması zorunluluğundandır ve bu zoru yaratan şey ise ait oldukları dönemin maddi ilişkileridir. Bu ilişki aynı şeyi felsefeye de yapmış, o da teoloji biçiminde ortaya çıkabilmişti. Felsefenin teolojiye başkaldırması, burjuvazinin ruhban sınıfa başkaldırması, proletaryanın burjuvaziye başkaldırmasıdır. Teolojiyi dünyevileştirerek geçersiz ilan eden felsefe, bu dünyayı omzuna yüklediği proletarya tarafından geçersiz ilan edilir: “Proletarya, insan olarak insanın olumsuzlanmasıdır.”

Tarihin bize gösterdiği yalın gerçek şudur: Din de, felsefe de maddi tarihsel koşulları anlatmaktadır; kaynaklandıkları maddi tarihsel koşullara ulaşmak üzere dini ve felsefi biçimlerinin ötesine geçmek gerekir. Ortaçağın eleştirisi onun dini savlarını yok ederken, sınıflı toplumların eleştirisi de onların felsefi savlarını yok eder. Dinin ortaçağdaki egemenliği ruhban sınıfın egemenliği, felsefenin yeniçağdaki egemenliği ise burjuvazinin egemenliğinden başka bir anlam taşımaz. Tıpkı bunun gibi, tarihin felsefeyle kavgası da sınıfsallıkla kirlenmiş olma anlamında masum değildir. Felsefe insanı işaret ederken, tarih sınıfta ısrar eder; çünkü “edimsel, toplumsal ve ekonomik birim birey değil sınıftır”.

Tarih, ancak organik bir toplumda bilim haline gelebilir. Tarihin doğuşu, insanın, insan haline gelişinin ilk işaretidir.
[1] Friedrich Nietzsche, Tarih Üzerine, çev. Nejat Bozkurt, Say Yayınları, İstanbul, 1986, s. 61.
[2] Diemer, Patzig, Feys ve diğerleri, Günümüzde Felsefe Disiplinleri, çev. Doğan Özlem, Ara Yayıncılık, İstanbul, 1990, s. 418.
[3] E. H. Carr, Tarih Nedir?, çev. Misket Gizem Öztürk, Birikim Yayınları, İstanbul, 1980, s. 147.
[4] “İlkel insan mitosun yardımıyla dünyevi olguları açıklamaya çalışmakta ve insani şeylerin temelini tanrısalda aramaktadır.” Johan Huizinga, Homo Ludens, s. 21.
[5] Diemer, Patzig, Feys ve diğerleri, Günümüzde Felsefe Disiplinleri, İstanbul, 1990, s. 16.
[6] A.g.e., s. 94.
[7] Marx-Engels, Alman İdeolojisi, çev. Sevim Belli, Sol Yayınları, Ankara, 1987, s. 35.
[8] Belge inceleme tekniği ortaçağda doğmuştur. Özellikle soyluluğun çözüldüğü dönemlerde doruğuna erişen sahte soyluluk belgelerini aslından ayırmak oldukça incelmiş tekniklerin kullanılmasını ve bu belgelerin yazıldığı döneme ait bilgilerin edinilmesini gerektiriyordu. Feodal senyörler ile türedi kralların somut bir belgeye ihtiyacı vardı. Bir disiplin olarak arkeoloji ise eski kalıntıların yağmalanmasından doğmuştur. Roma’nın ilk arkeologları, yeni kilise yapımında kullanmak üzere Roma kalıntılarını yağmalayanlar arasından çıktı.
[9] E. H. Carr, Tarih Nedir?, s. 33.
[10] “O (metafizik), en yaygın anlamıyla, tüm yaşam bilgimiz hakkında bütüncül bir yorum olma çabası gütmekle, bizzat felsefeden başka bir şey değildir.” Günümüzde Felsefe Disiplinleri, s. 129.
[11] Doğan Özlem, “Bilgi ve Bilimde Olguculuk-Tarihselcilik Tartışması”, Yazko Felsefe Yazıları, sayı 4, s. 52.
[12] A.g.d., s. 52, 53.
[13] Bu spekülatif yöntem, gerçekte bütün felsefenin başvurduğu bir hokkabazlığı ele verir. Mantığı, giderek felsefeyi evrenle ilişkilendirmek ve böylece bilimin yerine geçmek. Buna ilk itiraz Kant’tan gelir; sentetik (olgusal) ve analitik (mantıksal) önermeler ayrımı, bu anlamda felsefe ile bilimin alanını ayırmaktadır. Neopozitivist okul ise bu ayrımdan kalkarak doğabilimsel bilgi içeriğine sahip olduğunu iddia eden tüm felsefeleri yadsır. Felsefenin alanı ile bilimlerin alanı arasına kesin bir sınır koyar. Neopozitivistlere göre felsefe bilgi vermez. Witgenstein, “Felsefenin tümü bir dil çözümlemesidir” der. Öyleyse “mantık evrenle ilgili değildir, o dille ilgilidir ama dil, evrende karşılığı olmayan şeylerden söz etmeye de elverişlidir. Felsefenin yanılgısı, mantığı evrene taşıma yanılgısıdır.” Çok sonraları Althusser de bu tartışmadan yola çıkarak bilimsel ve felsefi önermeleri birbirinden ayıracaktır.
[14] Christopher Caudwell, Ölen Bir Kültür Üzerine İncelemeler, çev. Mehmet Gökçen, Metis Yayınları, İstanbul, 1983, s. 121.
[15] Diemer, Patzig, Feys ve diğerleri, Günümüzde Felsefe Disiplinleri, s. 434.
[16] “Kuşkusuz, denecektir, dinsel, ahlaki, felsefi, siyasal, hukuksal vb. düşünceler, tarihsel gelişme sürecinde değişmişlerdir. Ama din, ahlak, felsefe, siyaset, hukuk, bu değişimler arasında her zaman aynı durumdadır. Ayrıca bütün toplumsal düzenlerde ortak olan özgürlük, hak vb. gibi sonsuz gerçekler vardır. Oysa komünizm sonsuz gerçekleri ortadan kaldırıyor, bu da, bundan önceki bütün tarihsel gelişmeye aykırıdır. Bu suçlama neye indirgeniyor? Günümüze kadar bütün toplumun tarihi çağlara göre değişik biçimlere bürünen uzlaşmaz sınıf karşıtlıklarıyla yapılmıştı... Komünist devrim, geleneksel mülkiyet düzeniyle en köklü kopuştur; eğer gelişmesinin akışı içinde geleneksel düşüncelerle en köklü biçimde bağlarını kırıyorsa bunda şaşılacak bir şey yoktur.” Marx-Engels, Din Üzerine, s. 86, 87.

Dikine okuyucu toplantısı

0 yorum
Dikine Grubu'nun Büyükada'da düzenleyeceği okuyucu toplantısı bazı katılımcıların talebi nedeniyle Mayıs ayı ortasına ertelenmiş olup, toplantı içeriği ve kesin tarih duyurusu burada ve twitter hesabımızda yapılacaktır.

TOTALİTARİZME GİDEN ALTERNATİF BİR YOL: Sandık Demokrasisi

0 yorum
Göktuğ Halis

Uzunca bir zamandır, ülke muhalefetini motive eden temel unsurun “iktidar partisi” karşıtlığı olduğunu sezinliyorduk. Özünden, geleneğinden, söylemlerinden, sloganlarından kopma pahasına da olsa yeni bir karşı koyuş geleneğinin içinde buldu insanlar kendilerini…

Neydi bu tavrın nedeni? Hangi kaynaklardan besleniyordu? Bu aşamaya nasıl gelindi? 

Bizzat Başbakan’ın ağzından dökülen pek pervasız, vurdumduymaz; halkını, toplumun ezilen kesimlerini, işçileri, köylüleri aşağılayan kaba saba sözlerin yarattığı şaşkınlığı artık anımsamıyoruz bile. Ve hatta öğrencilerin, öğretmenlerin, doktorların, mühendislerin ve diğerlerinin kolluk güçlerince pek bir hevesle meydan dayağından geçirilişini de… (Hakkını yemeyelim, AKP iktidarına özgü değildir. Bu toprakların kodlarında vardır dayak; askerde, karakolda, okulda, mahallede ve yaygın olarak aile içinde…)

Bugün gelinen noktada pek az değeri kalmıştır bu retoriğin, saldırgan tutumun… Aşağılama, horlama ya da küçümseme sözleri, açık hakarete, karşıt tarafı terör örgütü ilan eden “ötekileştirici” dile; dayak ile anlamlanan egemen davranış biçimi ise, çok daha cüretkâr safhalara evirildi: Fiziki olarak yok etme, öldürme edimine... 

Nedenler açıktır: Yolsuzluk operasyonları, yargıya müdahale, internet yasakları, kasetlerle ortaya çıkan gerçeklerin kışkırttığı ve gözle görünenden çok daha fazlasını vaat eden derin bir karanlık hissiyatı; tüm muhalif kesimlerin iktidar partisine yönelmiş ilgisini kemikleştirdi. 

Kimlik, tavır ve cephe…

Türkiye için 80 ve dünya için Doğu Bloku çöküşü öncesinde böylesine genel kalıplaşmaların, büyük felsefi ekolleri ya da yaşam duruşunu hedef aldığını hatırlıyoruz. Örneğin, sosyal demokratlar, anarşistler ya da komünistler anti-faşist bir cephe oluşturur yahut muhafazakarlar, dindarlar, milliyetçiler ve hatta liberaller anti-komünist bir kimlikte kendilerini ifade ederlerdi. 

Bir iktidar, yönetim başarısızlığıdır; buluşması mümkün olmayan öğeleri karşısına almak, topyekûn bir karşı çıkışa maruz kalmak. Türkiye’de çok güçlü bir Anti-Tayyip ya da Anti-Akp cephesi oluşmuştur. Çok değil yakın geçmişte birbirlerine kurşun sıkan geleneğin insanları, aynı amaç için bekleşip duruyorlar Ankara’da YSK binasının hemen önünde: Güvenini, inanılırlığını, meşruiyetini tamamen yitirmiş bir iktidar partisinin; kendisine yöneltilmiş tüm itirazları susturmak, giderek daha da totaliter bir rejim kurmak adına sığındığı “sandık demokrasisinin” güvenliğini sağlamak; manipülasyonları engellemek adına… 

Belki de yanılıyorlardır, belki de gerçekten seçimlerde hile olmamıştır. Önemli değil, iktidar ve onun kurumları inandırıcılığını yitirmiştir. Bu kutuplaşmadır.

AKP iktidarı: Bir korkudan diğerine

Ak Parti iktidarının ilk yıllarında, düzenin “şeriat” lehine bozulacağı korkusu taşınıyordu. Ama bu korku kısa sürede dağıldı; zira İslami kökenden gelen bu kişilerin, kendi tabanlarına ve kitap üzerindeki manevi değerlerine sırtını dönüşünü, komünizmin ideallerinin iktidar partisi tarafından nasıl dağıtıldığını gören Anarşist retorikle karşılaştırabiliriz. AKP’nin Başörtüsü ya da İmam Hatipler meselesindeki tavrı yahut Filistin yandaşı agresif çıkışlar köken değerlerine sadakati göstermez; zira Başörtüsü serbestliği tüm demokratik partilerin programına girmiştir. İsrail ile askeri anlaşmalar ise hala sürmektedir. Belki “yoksulun” yanında yer almak, zekat kültürü ve İslam Peygamberi’nin “zenginlik” hususundaki uyarılarına bakarak anlarız, kopuşun ölçülerini… 

Hatırlıyorum; Şeriat düzenine geçileceği korkusunu hiçbir zaman paylaşmadım. Benzer şekilde, kısa bir süre öncesine kadar, AKP iktidarının daha önceki sağ iktidarların en bayağı devamı olduğunu düşünüyor; ülkenin olduğundan daha kötü bir yer haline gelemeyeceği fikrini savunuyordum. Yanıldığımı itiraf etmeliyim… İktidar söylem ve tutumlarında keskinleştikçe karşısında duran muhalefetin benzer bir güçle tavır aldığı bu ülkede kaçınılmaz yön, totalitarizmdir. İktidar hırsı, iktidarı kaybetmesi halinde “yargılanacağı” yahut hesapsız mal varlığının sorgulanacağı korkusu, AKP açısından mücadeleyi mümkün olan her sahada, tüm kuralları değiştirerek oynamaya itmektedir. 

Sandıktan çıkan totaliter rejimler tarihi…

Türkiye için totaliter bir rejim korkusu, herkesin bildiği tarihsel örneklerden besleniyor. Tüm insanlık tarihinin en karanlık “rejimlerinin” sahne aldığı, XX. Yüzyılın ikinci seyreğinde yaşananlardan… Arkasına seçim desteğini alan, diktatörlerin yükseliş öykülerinden…

Almanya’ya bakalım; Adolf Hitler’in Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi, 14 Eylül 1930 yılında yapılan seçimlerde %18’in biraz üzerinde oy alarak, ülkenin en çok oy alan ikinci partisi konumuna yükselmişti.(Birinci parti Sosyal Demokratlar olarak bilinen SDP, 24 oy almıştı). 31 Temmuz 1932 yılında yapılan erken seçimlerde, Nazilerin oy oranı, önce %37’nin üstüne çıktı. Aynı sene içerisinde, 6 Kasım 1923’deki ikinci seçimlerde ise partinin oyu, %33’e geriledi. Hitler’i Başbakanlık koltuğuna çıkartan bu oy oranı, 5 Mart 1933’teki seçimlerde daha da yükseldi: %44…

Bu bilgileri aktaran Prof. Dr. Vural Ülkü, “Totaliter bir rejim için çoğunluk gerekmiyor…” şeklinde bir genelleme sunuyor bizlere. Ve günümüz Türkiye’si ile aradaki çarpıcı paralellikleri ortaya sererken, çok daha çarpıcı bir alıntı yapıyor, Partinin Propaganda Bakanı Goebbels’ten: “Sayıların ne önemi var? Devlette efendiler artık biziz…”

Belki biraz zorlama da olsa, Nazi Partisi tarafından 28 Subat 1933’te çıkarılan “Halkı ve Devleti Koruma Kararnamesi”nin hükümete olağanüstü yetkiler veren gücünü bugünün Türkiye’sinin kimi girişimleriyle kıyaslayabiliriz. Yine de en çarpıcı olan bu Kararname’nin, ülkenin üzerine çöreklenmiş “Yahudi”-“Komünist” komplosunun bertaraf edilmesi amacıyla çıkarılmasıdır. Güncel politikada bayağı bir mit diliyle, görünmeyen-var olmayan ya da olduğundan farklı gösterilen toplumsal bir grubun, komplo ağıyla yeniden anlamlandırıldığı hayali dil ile ilk tanışmamız değildir bu. Yine de “cemaatin” çöreklendiği, ülkenin aydınlık geleceğini hedef almış, nerede olduğu, kaç kişi oldukları, buraya nasıl yerleşmiş oldukları gibi çok sayıda pozitif sorunun bir türlü yanıtlanamadığı “paralel devlet” açıklamalarıyla etkin bir bağ kurabiliriz…

Şimdi de İtalya’ya bakalım… 1921 seçimlerinde Mussolini’nin Faşist Partisi Parlamento’ya 37 milletvekili sokma başarısı gösteriyor. Yükselen “komünizm” korkusunun İtalya’nın hakimlerini Faşist Parti’yi desteklemeye ittiğini hatırlatmaya gerek yok; bu neredeyse evrensel bir tutumdur: “Olası dünyaların en kötüsü komünizm olmasın da ne olursa olsun…” İtalya Kralı III. Victor Emmanuel’in, Mussolini’ye Başbakanlığı verme nedeni, “yükselen komünizmden duyduğu derin endişeye” bağlanabilir elbette. Diğer taraftan faşist militanlar, Kara Gömleklilerin gözü kara eylemlerinden de ürkmüş olabilir. 29 Ekim 1922’de başlayan Mussolini iktidarı, şaşırtıcı seçim başarılarıyla sürer; 1924 seçimlerinde İtalyan Faşist Parti’nin oy oranı %61’in üzerindedir. 

Siyaset bilimi ve demokrasi…

Ansiklopedik Politika Sözlüğü, “demokrasiyi”, Yunanca “demo”(halk) ve “kratein”(idare etmek) sözcüklerinden gelen “halk tarafından idare, halkın hükümeti” olarak tanımlıyor. Açıklamalardan anladığımız kadarıyla iki tip “demokrasi” bulunuyor. İlki “halkın doğrudan doğruya, kurduğu meclisler aracılığıyla yönetime katıldığı” demokrasiler “Doğrudan Demokrasi” ve modern dünyaya hakim, kalabalıklaşmış nüfuz için elverişli gözüken, seçilen temsilciler aracılığıyla “kendini yönetme hali”: Temsili demokrasi…

Doğrudan Demokrasi rejiminin bir ideal(ütopya) olduğu, siyaset bilimcilerin pek bir hevesle savunduğu argümanlardan bir tanesidir. Modern dünyada uygulanabilir olan yegane rejim olarak “Temsili Demokrasinin” meşruluğuna varacak hakim bir yol... 

Doğrudan Demokrasinin bugün bizlerin de bildiği en popüler ilk örneği Yunan medeniyetine aittir. Siyaset Bilimi jargonunda demokrasinin bu uygulaması çarpıktır. Zira en kalabalık nüfusa sahip olduğu dönemde Atina’da oy kullanma ya da yönetime katılma hakkına sahip yurttaşların sayısı, toplam nüfusun yarısından daha azdır. Nüfusun büyük çoğunluğu “kölelerden” oluşmaktadır zaten. 

Aslında herhangi bir çarpıklık yok; çarpıklık aranıyorsa, siyasi rejimi topluluğun ekonomik örgütlenme biçiminden soyutlayarak ele alma düşüncesine bakılmalıdır. Demokrasi rejiminin içrek olanaklarını anlama açısından bu kadarı yeterlidir. Soyut bir demokrasi tanımı, toplum yurttaşları arasında bir “eşitlik” koşulu yaratmaz; yurttaş olma koşuluyla her sınıftan bireyin yönetime katılımı mümkündür. 

Bu haliyle “demokrasinin”, a-priori bir sınıfsal eşitlik arzulamadığı ya da ön koşul olarak barındırmadığını görmek mümkündür.

Aslında hepimiz biliriz; hayat okullarda öğretildiği gibi değildir. Sınıf uçurumunun alabildiğine büyüdüğü bizim gibi ülkelerde “demokrasi”, dönüşüm ve veya katılım yolunda hiçbir şey vaat etmez. Demokrasi rejimine yüklenen kutsallığını teorik-tarihsel dayanakları eskistir.

Demokrasinin beşiği olarak bilinen Antik Yunan kültürü için demokrasi, bizler kadar “kutsal” bellenmemiştir. Aristo, demokrasiyi, “yoksulların devleti kendi çıkarlarına uygun olarak yönetmesine vesile olduğu için” yozlaşmış siyasi rejimler listesine dahil etmiştir. Platon ise, Atina Demokrasi’sinin “bireycilik”, “çıkarcılık” ve hepsinden önemlisi “cehalete” neden olduğu kanaatindedir. Hocası Sokrates’in “Tiranlığı” desteklediği için “demokrasi” yandaşları tarafından öldürüldüğünü görmüştür.(Sokrates’in “demokrasi” eleştirisi, toplumun “yozlaşmasına vesile olan tüccarlar sınıfını merkeze almıştır). Demokrasiyi eleştiren Platon, ideal sistemi, filozof-kralların başta olduğu sistem olarak tanımlıyor. Ona göre, Perikles döneminin “demokrasisi” eşit olmayanları eşit sayan, eğitime önem vermeyen bir anarşi dönemidir…” 

Bugün kesinlikle eminiz; Cumhuriyet, demokrasi, aristokrasi, totalitarizm ya da tiranlık… Toplumsal bir eşitliğe olanak sağlamayan, doğuştan gelen imtiyazları koruyan ya da kollamaya devam eden, sınıf uçurumlarına meydan okumayan rejimler kolaylıkla birbirinin yerine geçebilir. Bunların her biri, adına “halkın” iradesi denilen bir seçim kültürü bayağılığına teslim olmakta eşittir. Zira yalnızca “seçim” olgusu, “halkın seçimi”, “halkın kararı” ya da “halk iradesi” gibi genel ve soyut bir geçerliliği sağlamada yetersizdir. Kısmen gelişmiş modern Batı demokrasileri bunun farkındadır; toplumsal kesimlerin ülke yönetimine katılımını seçimden seçime değil, günden güne sağlayan müdahale ve katılım kurumsallaşmasına sahiptir. Zira Siyaset Bilimcilerin pek iyi bildiği gibi, karmaşıklaşmış, etkin zihin manipülasyonu yaratan kitle iletişim araçlarına sahip, kozmopolit yüksek nüfuzlu topluluklarda “halk” olarak tanımlanan kitlenin kararlarının tartışılmaz olarak görülmesi hatalıdır. Zira “doğrudan yönetimin” olanaklı olduğu yerel meselelerde, termik santrallere karşı direnişler örneğinde gördüğümüz gibi, yetkin bir bakış açısına sahip kitlelerin, muhatap olduğu sorunların derecesi ve önemi büyüdüğünde yanlış kararlar verme eğilimine sahip olduğu açıktır. Bunun sebebi cahillik ya da halkı aşağılamaya yönelik tutum birliği değildir. İnsan, yaşamak için topluluğun alacağı kararlara etkin ve doğrudan katılma eğilimi duyan bir varlıktır ve modern siyasi rejimler onların yaşamsal ihtiyaçlarıyla pek az ilgili, entelektüel gevezelikten başka bir şey değildir.. 

Bu çarpıtmanın olanaklarından yararlanan son odaktır AKP… Onların “ileri demokrasi” olarak tanımladığı rejim biçiminin eksiksiz dayanağı da seçimlerdir. Şaibeleri bir kenara bırakalım; rakamlar dahi pek çok şeyi göstermede yeterlidir. 

Son Genel Seçimlerde oy kullanan kişi sayısı 42.5 milyon kişi… Geçerli oy sayısı ise, 38.8 milyon… Ülke nüfusu, 2012 yılı itibariyle 75.5 milyon… Geçerli oy oranının tamamı AKP’ye gitse %50 ya ediyor ya etmiyor. Ki öyle değil; AKP’nın aldığı oy oranı %48; bu da 16.5 milyondan daha az ediyor. Bu Başbakan’ın %50 dediği rakamdır.

Böylece temel saptama yapma hakkına kavuşuyoruz: Siyasi bir rejim olarak Demokrasinin bizdeki yorumu basbayağı bir azınlık iktidarına meşruiyet kazandırmanın aracı haline dönmüştür.